Tag Archive for: ghid companii angajati

Posts

Angajati care merg pe fundal grafic

Costurile pe care le ai cu forța de muncă sunt acum mai apăsătoare ca oricând și ai avea nevoie să profiți la maximum de orice măsuri de sprijin pentru angajatori create de stat. Ți-ai redus temporar activitatea sau ai comenzi mult prea puține, iar o parte dintre angajați nu prea mai au de lucru. Ori poate lucrezi cu zilieri sau cu angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată. Sunt salariați valoroși pe care nu ai vrea să îi pierzi, dar nici nu îți permiți să îi plătești ca până acum.

Dacă ești în una dintre aceste situații sau chiar liber profesionist ai putea găsi o soluție în OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată la începutul lunii august în Monitorul Oficial.

În acest articol vom explica cum poți beneficia de cinci măsuri de sprijin pentru angajatori și ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a le accesa.

Începând cu 10 august 2020, companiile care și-au redus temporar activitatea urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu au posibilitatea de a reduce timpul de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă. Aceasta înseamnă că poți reduce programul unui salariat cu normă întreagă (opt ore pe zi, 40 de ore pe săptămână), până la patru ore pe zi și 20 de ore pe săptămână.

Reducerea programului de lucru al angajaților

Pentru a profita de măsura de sprijin pentru angajatori referitoare la reducerea programul de lucru al angajaților, trebuie mai întâi:

 • să informezi și să consulți, după caz, sindicatul, reprezentanții salariaților sau salariații afectați de decizie,
 • să comunici angajatului, cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii, decizia privind reducerea timpului de muncă, noul program de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente,
 • să transmiți decizia privind reducerea timpului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară celei în care decizia își produce efectele.

De asemenea, trebuie să ții cont de următoarele:

 • decizia de a reduce timpul de muncă îți aparține ție, angajator,
 • reducerea pogramului de muncă al angajaților se face pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive,
 • ești obligat să stabilești programul de muncă a angajaților în cauză pe întreaga lună,
 • poți reduce timpul de muncă și în cazul salariaților care lucrează în ture, precum și în cazul celor cu program de muncă inegal.

Indemnizația pentru angajații cu program redus de lucru

Pe durata reducerii timpului de muncă, îți vei plăti angajații afectați de această măsură proporțional cu orele de muncă efectuate.

OUG introduce însă și posibilitatea de a primi de la stat, pentru angajații cărora le-ai redus programul de muncă, o indemnizație care să le suplimenteze veniturile.

Mai exact, pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Pentru a putea dispune de reducerea timpului de muncă după cum am descris anterior și a deconta indemnizația trebuie însă să respecți cumulativ următoarele două condiții:

 1. să reduci programul de muncă, în acord cu OUG, la cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității,
 2. să poți demonstra că, în luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, ți-a scăzut cifra de afaceri cu cel puțin 10% față de luna similară din 2019.

Dacă deții un ONG, ești persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală sau întreprindere familială (activitatea ta este  reglementată de OUG nr. 44/2008), raportezi diminuarea la veniturile realizate.

ceas in interiorul caruia este o femeie.

Cum îți recuperezi banii de la stat

La data plății salariului aferent lunii respective, vei plăti tu, angajatorul, contravaloarea indemnizației. Ulterior, vei deconta suma din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Poți deconta indemnizația de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate doar după ce ți-ai îndeplinit obligațiile declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (cele prevăzute în Codul Fiscal) din perioada pentru care se face solicitarea.

De reținut este că, dacă din diverse motive nu ți-ai recuperat de la stat banii aferenți indemnizației, nu îi mai poți recupera de la angajat.

În momentul scrierii acestui articol nu există o procedură de decontare a sumelor precum și perioada de aplicare a acestui act normativ. Guvernul va trebui să adopte o hotărâre în acest sens, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestui OUG, pe care o vom analiza la momentul publicării ei în Monitorul Oficial.

Update 31.08.2020

Procedura pentru decontarea și plata indemnizației

Pentru acordarea indemnizației pentru timpul redus de muncă al salariaților, angajatorii trebuie să depună cereri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din raza în care îşi au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară și după plata impozitelor și contribuțiilor. Cererile vor fi însoțite de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de aplicare a reducerii timpului de muncă și de decontare a indemnizației, precum și de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea.
Măsurile se se aplică până la data de 31 decembrie 2020.


Cum se impozitează indemnizația

Indemnizația este considerat venit de natură salarială și este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale (CAS, CASS, CAM – contribuția asiguratorie pentru muncă) în condițiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit trebuie să aplici regulile privind plata impozitelor la locul principal de muncă (locul unde se află funcția de bază), conform Codului Fiscal.

Dacă, în cursul aceleiași luni, salariatul obține atât venituri din salarii, cât și indemnizația de 75%, acestea se cumulează în vederea impozitării și a acordării deducerii personale.

Indemnizația se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.

Pentru stabilirea și calculul indemnizației de șomaj se utilizează și indemnizația de 75%.

Ce nu ai voie să faci dacă ai angajați cărora le-ai redus programul de muncă

Înainte de a decide dacă este oportun sau nu pentru compania ta să iei măsura reducerii temporare a activității unor angajați, conform acestui OUG, ar mai trebuie să iei în calcul că:

 • salariatul în cauză beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat. Aceasta cu excepția bonusurilor și adaosurilor la salariul de bază pentru managementul societății care se vor acorda după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii de reducere a programului de lucru;
 • nu le poți cere angajaților cu program redus, conform acestui OUG, să efectueze muncă suplimentară, nici în regim de telemuncă ori muncă la domiciliu;
 • pe perioada de aplicabilitate a măsurii de reducere a programului unor salariați, nu poți face angajări pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus;
 • nu poți nici subcontracta activitățile desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează și la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare;
 • în lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, nu poți iniția concedieri colective;
 • salariaților afectați nu le poți reduce programul de lucru conform articolului din Codul Muncii care prevede că în cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației;
 • poți reduce programul de lucru inclusiv ucenicilor, cu condiția să le asiguri accesul la pregătire teoretică și practică pentru dobândirea competențelor prevăzute de standardul ocupațional, respectiv de standardul de pregătire profesională;
 • datorezi contribuția asiguratorie pentru muncă pentru perioada în care reduci programul de muncă al angajaților atât pentru drepturile salariale aferente timpului de muncă lucrat, cât și pentru indemnizația de 75% care constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj;
 • nu poți primi această indemnizație cumulativ pentru angajații care beneficiază de măsuri active de sprijin conform OUG 92/2020 art I și III (decontarea a 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat și respectiv decontarea a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, pentru cei ce angajează persoane de peste 50 de ani sau șomeri între 16 și 29 de ani).

Măsuri de sprijin dacă lucrezi cu zilieri

Dacă afacerea ta este în unul dintre domeniile enumerate mai jos și lucrezi cu persoane care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri) poți primi de la stat 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.

Și în acest caz, trebuie să îndeplinești următoarea condiție:

afacerea  ți-a fost afectată de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea ta în calitate de beneficiar de lucrări , dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Pentru a primi cei 35% din remunerația zilierilor va trebui mai întâi să plătești zilierii din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice. Vei recupera banii ulterior de la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială îți desfășori activitatea sau ai sediul social.

Pentru aceasta, vei depune o cerere și o listă cu zilierii plătiți, conform Ordinului Ministerului Muncii nr. 1341/2020. Le poți descărca de mai jos.

Cererea se depune la Agenția pentru plăți lunar, pentru luna anterioară, până la data de 5 a fiecărei luni, în format electronic. Decontarea se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se va aproba prin hotărâre a Guvernului. Dacă depui cererea ulterior datei amintite anterior, suma aferentă lunii pentru care se solicită se decontează în luna următoare.

Update 31.08.2020

Procedura pentru decontarea și plata indemnizației

Pentru sumele acordate beneficiarilor de lucrări care utilizează forță de muncă zilieră, cererile vor fi făcute de beneficiarii de lucrări și depuse la agenţiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială în raza cărora îşi desfășoară activitatea sau își au sediul social, în luna curentă pentru plata sumelor din luna anterioară. Pe lângă cerere va fi depusă și lista zilierilor beneficiari, care va fi verificată de agenția pentru plăți și inspecție socială, cu sprijinul inspectoratului teritorial de muncă.
Decontarea sumelor se va face numai pentru zilierii care se regăsesc în Registrul electronic de evidență a zilierilor.
Pentru decontarea indemnizației, documentele trebuie să fie depuse în format electronic, prin completarea modelelor de cereri și a formularelor electronice disponibile pe platforma aici.gov.ro.
Decontarea sumelor se va face în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor justificative, după plata impozitelor și contribuțiilor în cazul angajatorilor care apelează la măsura de reducere a timpului de muncă și pentru lucrările sezoniere.
Măsura se aplică pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.


Suma reprezintă venit de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit și contribuție de asigurări sociale.

Domeniile de activitate care intră în aria de cuprindere a acestei prevederi sunt:

   a) agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;

   b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;

   c) pescuit și acvacultură – diviziunea 03;

   d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;

   e) publicitate – grupa 731;

   e1) activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

   e2) creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;

   f) activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520;

   g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;

   h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;

   i) activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130;

   j) restaurante – clasa 5610;

   k) baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630;

   l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9104.

   m) hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; facilități de cazare similare – clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;

   n) facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;

   o) activități ale bazelor sportive – clasa 9311;

   p) activități ale cluburilor sportive – clasa 9312.Măsuri de sprijin dacă ai angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Potrivit OUG 132/2020, dacă ai încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, poți beneficia de decontarea a 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate de respectivul angajat pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi. Banii vin de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar suma  nu poate depăși 2.253 lei pentru fiecare angajat (41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, aferent perioadei lucrate).

Poți primi acești bani pe o perioadă de cel mult trei luni, la alegerea ta, până cel târziu la 31 decembrie 2020.

Ca și în celelalte situații, pentru a primi banii, vei plăti integral salariul noilor angajați din bugetul propriu, urmând să recuperezi procentul de 41,5% de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Decontarea se face la cererea ta, pe baza declarației pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prezentate anterior (ai angajați cu contract individual de muncă pe perioadă de până la 3 luni) însoțită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea banilor asumată de reprezentantul legal al companiei, după îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Update 31.08.2020

Procedura pentru decontarea și plata indemnizației

Pentru sumele acordate angajatorilor pentru angajații cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, angajatorii depun cereri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora îşi au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente. Cererile vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor și de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, această listă urmând să fie verificată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prin consultarea Registrului general de evidență a salariaților.
Documentele trebuie depuse în format electronic, prin completarea modelelor de cereri și a formularelor electronice disponibile pe platforma aici.gov.ro, sau în format  letric (pe hârtie).
Decontarea sumelor se va face în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor justificative, după plata impozitelor și contribuțiilor în cazul angajatorilor care apelează la măsura de reducere a timpului de muncă și pentru lucrările sezoniere.
Măsura se aplică pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.


Măsuri de sprijin dacă ești liber profesionist

OUG 132/2020 reglementează și situația în care cei afectați de reducerea temporară a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu sunt profesioniștii (cei reglementați de art. 3 alin 2 Cod Civil) precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Dacă ești unul dintre ei, ai dreptul la o indemnizație lunară de 41,5% din cei 5.429 de lei cât este câștigul salarial mediu brut pe anul 2020, adică 2.253 lei.

În 2020, indemnizația se acordă DOAR profesioniștilor și celor cu convenții individuale care  au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, adică îndemnizația lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut de 5.429.

Update 31.08.2020

Procedura pentru decontarea și plata indemnizației

Pentru acordarea indemnizației profesioniștilor definiți de Codul civil, cererile se depun la agenţiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială în raza cărora îşi au sediul social, în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Fiecare cerere va fi însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere.
Măsura se aplică până la data de 31 decembrie 2020.
Modelul cererii și al declaraației pe prroprie răspundere pot fi găsite în Ordinul Ministerului Muncii nr. 1340/2020.

Cui nu se aplică OUG 132/2020

Prevederile OUG nr. 132/2020 nu ți se aplică dacă:

 • compania ta este în faliment, dizolvare, lichidare sau ai activitățile suspendate, potrivit legii;
 • ești înregistrat în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

Bani de echipamente pentru angajații care lucrează în regim de telemuncă

Începând cu 10 august 2020, poți primi de la stat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei pentru fiecare telesalariat, dacă organizația ta are angajați care lucrează în sistem de telemuncă, potrivit OUG 132/2020. Sumele se acordă o singură dată în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.
Apasă AICI pentru detalii
Traversăm cu toții o criză medicală, economică și socială, iar companiile au nevoie de un ghid care să îi ajute să treacă cu bine prin pandemia de coronavirus. Teama de a nu intra în faliment sau poate necunoașterea legislației a determinat multe companii să apeleze la metode la limita legii pentru a-și diminua sau elimina complet cheltuielile cu salariații. Dincolo de moralitatea deciziei, vreau să atrag atenția și asupra consecințelor ulterioare. Când criza provocată de noul coronavirus va lua sfârșit, iar companiile vor putea să își reia activitatea, cine va mai lucra pentru acele societăți care s-au grăbit să concedieze? Cu ce costuri vor trebui să instruiască alți oameni? Și, mai important, cât le vor costa procesele cu foștii angajați?

angajat cu masca coronavirus

Acest articol este pentru managerii care au nevoie de un ghid pentru a depăși criza generată de pandemia de coronavirus. Vei afla ce căi legale ai la dispoziție pentru a-ți proteja atât firma cât și salariații. Îți vom spune ce poți să faci, dar mai ales ce decizii te-ar putea duce ulterior în fața instanțelor de judecată, în contradictoriu cu foștii angajați.

O să încep prin a explica măsurile sensibile, ce ți-ar putea aduce procese ulterioare cu angajații și cum să te ferești de ele.

Ghid dacă ai angajați în perioada de probă. Ce nu ar trebui să faci.

Dacă ai salariați aflați în perioada de probă de 90 de zile, urmând a le face un contract pe perioadă nedeterminată,  ai putea fi tentat să faci uz de un articol din Codul Muncii (art 31 alin 3) care spune că „pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia”.

La o primă vedere, acest articol ți-ar putea oferi soluția salvatoare. Dacă faci însă o analiză juridică în context, o să constați că notificarea la care face referire articolul trebuie să fie legată de lipsa aptitudinilor profesionale.

Însăși Curtea Constituțională a analizat acest articol, concluzia fiind că existența notificării respective „nu împiedică angajații ale căror contracte individuale de muncă încetează în timpul perioadei de probă, potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii, să se adreseze justiției pentru a contesta notificarea emisă de angajator și de a beneficia de toate mijlocele și garanțiile procesuale prevăzute în acest sens de legea procesual civilă.”

Curtea a reținut că o eventuală atitudine abuzivă a angajatorului – spre exemplu, obligarea salariatului la executarea unor sarcini de serviciu care nu corespund funcției sau postului ocupat – ar putea fi contestată în fața instanței de judecată în virtutea principiului bunei-credințe în desfășurarea relațiilor de muncă, principiu consacrat de art. 8 din Codul muncii, dar și de art. 57 din Constituție.

Ghid pentru varianta concediului fără plată. Ce nu ar trebui să faci

Să faci presiuni asupra angajaților pentru ca aceștia să accepte semnarea concediului fără plată este imoral, dar și nelegal. Te poți trezi oricând, după ce apele se mai limpezesc, cu unul sau mai multe procese din partea foștilor salariați.

Concediu fără plată poate conduce la suspendarea contractului individual de muncă numai dacă are loc cu acordul ambelor părţi (art. 54 Codul muncii) și pentru scopurile prevăzute de lege, anume de a ajuta salariaţii pentru interese personale și pentru pregătirea pentru examene. Prin urmare, acesta nu poate avea loc la iniţiativa angajatorului și nimic nu îl poate obliga pe salariat să îl accepte.

Așadar, mai bine analizează cu atenție dacă îndeplinești conditiile pentru a-ți putea recupera de la stat sumele aferente somajului tehnic și, dacă poți, urmează această cale.

Dacă nu, încearcă o cale de mijloc. Împarte-ți angajații pe categorii și încearcă să găsești împreună cu ei soluțiile legale și de comun acord acceptate.

Ghid pentru varianta concediului de odihnă. Ce nu ar trebui să faci

În cazul în care activitatea ta a fost diminuată, o altă variantă la care te-ai putea gândi este să îți convingi salariații de care nu ai nevoie într-o anumită perioadă să își ia concediu de odihnă. Varianta nu îți va aduce însă niciun beneficiu, pentru că va trebui să îi plătești integral.

fata concediu odihna coronavirus

Mai mult, potrivit legii, dreptul la repaos este exercitat în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului, reprezentanților salariaților ori a salariatului, după caz. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor. Astfel, dacă salariatul refuză, iar tu nu ai un temei justificat, nu poți forța salariatul să intre în concediu de odihnă. Dacă deja ai luat această decizie cu unii angajați, poți însă dispune rechemarea sau anularea concediului invocând forța majoră sau apariția unor urgențe care impun prezenta salariatului la locul de muncă.

Ghid pentru varianta concedierii

În ultimă instanță, concedierea ar putrea fi o variantă prin care îți poți conserva business-ul. Reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului și poate fi determinată de desființarea locului de muncă din motive care nu țin salariat.

Având în vedere situația generată de pandemia de coronavirus, ține însă cont de următoarele aspecte:

 • Concedierea nu poate fi decisă pe durata întreruperii activității ca urmare a instituirii carantinei (art. 60 al. 1 lit. b) Codul muncii). Mai exact, dacă a trebuit să îți închizi temporar afacerea pentru că unul sau mai mulți angajați sunt suspecți sau au Covid-19 , nu poți concedia acei angajați pe perioada carantinei. În cazul lor, contractul de muncă se suspendă de drept.
 • Simplul fapt că Guvernul a instituit stare de urgență la nivel național, nu permite concedierea. Legiuitorul circumscrie legalitatea concedierii de caracterul efectiv al desființării locului de muncă, respectiv stabilește că aceasta trebuie să aibă o cauză reală și serioasă. În plus, decizia de concediere trebuie să conțină motivele care determină concedierea. Trebuie să ai în vedere că în fața instanței nu poți invoca alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
 • În cazul concedierii individuale, trebuie să acorzi angajatului o perioadă de preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare, excepție făcând persoanele care se află în perioada de probă. Dacă nu respecți acest lucru, măsura de concediere și decizia de concediere vor fi nule, după cum a statutat Curtea Constituțională. Nulitatea absolută a deciziei și a măsurii de concediere intervine și în situația în care, formal, decizia cuprinde durata preavizului, fără însă ca salariatul să fi beneficiat efectiv de dreptul de preaviz.
 • Pe de altă parte însă, dacă ai omis să indici durata preavizului în cadrul deciziei de concediere, acest lucru nu afectează legalitatea măsurii de concediere înseși, dacă dovedești că ai respectat condiția acordării preavizului.
 1. 1. angajatul este obligat în continuare să presteze munca,
 1.  2. nu îi sunt atinse drepturile salariale,
 1. 3. beneficiază în continuare de celelalte drepturi bănești cuvenite pentru munca prestată și de orice alte avantaje care decurg din contractul de muncă (de exemplu, dreptul la locuință de serviciu, dreptul la plata de către angajator a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun).

Dacă decizi să faci o concediere colectivă, trebuie să ai în vedere respectarea unor proceduri clare. Altfel, concedierea este supusă nulității. Așadar, trebuie să analizezi în primul rând dacă te încadrezi în definiția concedierii colective, iar mai apoi să respecți pașii legali precum: consultarea cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, notificarea în scris a inspectoratul teritorial de muncă și agenția teritorială de ocupare a forței de muncă despre intenția de aplicare a acestei măsuri etc.

Ghid dacă te-ai gândit la reducerea salariilor. Ce nu ar trebui să faci

Poate te-ai gândit că cea mai bună variantă pentru tine ar fi să mai reduci din salariile angajaților. Reducerea unilaterală a salariului sau forțarea salariatului să accepte o astfel de măsură este nelegală.

O situație în care poate fi justificată reducerea salariului este cea intervenită ca urmare a reducerii activității, conform codului muncii (art 52 (3)). Astfel, reducerea salariului se poate face dacă reduci și programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, urmare a reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare. Reducerea se poate face până la remedierea situației și după după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Ghid cu soluțiile cele mai puțin riscante

Presupunând că telemunca nu este o variantă pentru business-ul tău și că nici nu te poți reorganiza astfel încât să îți poți păstra toți angajații, ai varianta așa-zisului șomaj tehnic. Se referă la posibilitatea suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similar (art. 52 al. 1 lit. c) Codul muncii).

Avantajul acestei variante este că, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, statul suportă banii pe care îi plătești pentru angajații cu contract individual de muncă activ la data de 21 martie 2020.

Pot beneficia de plata şomajului tehnic de la stat orice societate sau persoană fizică autorizată, persoană fizică independentă, întreprindere individuală şi întreprindere familială care în mod direct sau indirect a fost afectată de măsurile luate în lupta cu noul coronavirus şi care întrerupe total sau parţial activitatea.

Este vorba despre cel mult 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Suma maximă brută pe care o poţi pimi de la stat pentru fiecare angajat este de 4.071 de lei,

În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 al. 1 din Codul muncii. De exemplu, dacă salariul angajatului este mai mare de 5.429 lei brut, vei primi de la stat 4.071 de lei, iar diferenţa de pînă la 75% din salariul brut al angajatului o vei suporta doar dacă bugetul îţi permite.

Poți beneficia de acest sprijin al statului dacă reduci sau întrerupi temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

Ce trebuie să faci pentru a primi indemnizația

Dacă ți-ai redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, nu ai capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților și vrei să beneficiezi de prevederile OUG 30/2020, trebuie să depui prin poșta electronica, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social trei documente.

 • o declarație pe proprie răspundere
 • o cerere semnată și datată
 •  o listă a persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație

*Toate aceste modele au fost schimbate prin Ordinul Ministerului Muncii nr 1426/2020, care a intrat în vigoare în data de 22 septembrie 2020.

Trebuie să depui toate aceste documente în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Ce trebuie să mai știi

 1. Pentru ca sumele aferente şomajului tehnic să fie suportate de stat este necesar ca suspendarea contractului individual de muncă să fie efectuată în temeiul art. 52 al. 1 lit. c) din Codul muncii, pe o perioadă egală cu durata stării de urgenţă. Decizia de suspendare se va înregistra pentru fiecare salariat în parte în REVISAL.
 2. Vei primi banii aferenți indemnizației din bugetul asigurărilor în cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor. Plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.
 3. Trebuie să plăteşti salariaţii în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la stat.
 4. Indemnizația de care beneficiezi pentru a plăti șomajul tehnic al salariaților tăi se impozitează ca orice venit. De asemenea, va trebui să plătești contribuțiile sociale obligatorii aferente, respectiv cele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat; cele datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.
 5. Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
 6. Vei calcula impozitul pe venit aplicând formula obișnuită, prevăzută în Codul fiscal, respectiv aplicând cota de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora. 
 7. Va trebui să depui și declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, conform Codului Fiscal.
 8. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale menționate anterior este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.
 9. Nu va trebui să plătești contribuție asiguratorie pentru muncă pentru prestațiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.